Ceník služeb
Právní předpisy o advokacii

Poskytování právních služeb jakož i postavení advokátů upravuje zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii.

 

Základním předpisem upravujícím odměnu a hotové výdaje advokáta je tzv. advokátní tarif - vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. Tento předpis stanoví vedle odměny advokáta dohodou s klientem také tzv. mimosmluvní odměnu advokáta pro případ, že odměna není dohodnuta.

 

Ujednání o ceně je zásadně individuální záležitostí. Odměna advokátovi má zohledňovat jednak míru a složitost práce poskytnuté klientovi, dále její časovou náročnost a v neposlední řadě i míru zodpovědnosti advokáta, vyjádřenou případnou újmou, která by klientovi vznikla, kdyby advokát svoji práci neodvedl řádně. Při jejím stanovení se vychází z hodinové sazby nebo z hodnoty věci.

V jednotlivých případech není vyloučeno sjednání odměny podle výsledku věci, pro takový postup musí být na straně klienta vážné majetkové nebo sociální důvody.

 


Ceník

Jako advokát poskytuji běžně i konzultaci klientovi za paušální odměnu ve výši 1.500,- Kč bez DPH. Konzultace je v rozsahu cca. jedné hodiny a její výše není závislá na hodnotě předmětu poskytované právní služby. Odměna za tuto konzultaci je splatná v hotovosti v den konzultace. Termín konzultace je vhodné dohodnout předem. V rámci případné další spolupráce bude sjednána smluvní odměna nebo způsob jejího stanovení a výše zálohy.

 

Pokud máte dotaz ohledně ceny za advokátní služby, kontaktujte mě pro konkrétní sdělení.


Daň z přidané hodnoty

Jsem plátce daně z přidané hodnoty.

Údaje z registru plátců DPH.