Naše služby
Zaměření

Naším cílem

je našim klientům poskytnout právní služby v celém rozsahu českého právního řádu.

Proto se členové našeho týmu soustavně dovzdělávají, účastní se seminářů a školení a pracují s aktuální dokrinální literaturou. Základem kvalitních právních služeb je dostupnost aktuálních znění zákonů, judikatury a odborné literatury. Jen tak jsme schopni Vám poskytnout služby v širokém spektru právních oborů. Jsme dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář a portfolio našich služeb se stále rozšiřuje. Nelekáme se nových výzev ani težkostí.

 

Služby poskytujeme jak v rámci práva soukromého, tak i veřejného. V rámci naší kanceláře poskytujeme zejména služby uvedené níže. Jedná se však pouze o demostrativní výčet a okruh služeb není konečný. S dotazem, zda poskytujeme konkrétní služby, se na nás obraťte zde.

 


Soukromé právo

Občanské právo

Poskytujeme všechny právní služby v oblasti občanského práva, vyplývající z občanskoprávních vztahů.

 • komplexní právní poradenství
 • smluvní závazkové vztahy - všechny smluvní typy (smlouva kupní, darovací, o dílo, o půjčce, nájemní, o úschově, atd.)
 • smlouvy o převodech a zatížení nemovitostí (komplexní služby - vklady do katastrů, daňová přiznání)
 • úschovové služby (např. při převodech nemovitostí)
 • nemovitosti - žaloby o určení vlastnictví, spory vzniklé z nájemních a podnájemních smluv
 • náhrada škody - žaloba, příprava obrany proti vzneseným nárokům, zastoupení u soudu
 • pohledávky - správa, vymáhání, postupování pohledávek, exekuční řízení
 • správa majetku
 • dědické právo
 • právo duševního vlastnictví
 • spotřebitelské právo

Rodinné právo

Poskytujeme všechny právní služby vyplývající z osobních a majetkových vztahů mezi členy rodiny.

 • komplexní právní poradenství
 • rozvody, spory o výchovu a výživu dětí
 • předmanželské smlouvy
 • vypořádání společného jmění manželů

Obchodní právo

Poskytujeme všechny právní služby ve vztazích vyplývajících z podnikatelské činnosti.

 • komplexní právní poradenství
 • obchodní společnosti - zakládání (v.o.s., komanditní spol., s.r.o., a.s., evropská spol.), změny, likvidace; společnosti "na klíč", s tím spojené zakladatelské dokumenty, zastoupení pří řízení o zápisu do obchodního rejstříku, úprava vnitřních poměrů ve společnosti (statutární orgány), prokura, převody obchodních podílů, konání valných hromad a zasedání představenstev a dozorčích rad, přeměny obchodní společností, základní kapitál - správa vkladů
 • smluvní závazkové vztahy - všechny smluvní typy mezi odběrateli a dodavateli
 • zajištění plnění ze smluv - výzvy k úhradě, uplatnění nároků u soudů a rozhodců, exekuční řízení
 • směnečné a šekové právo
 • insolvenční právo - návrhy na zahájení insolvenčního řízení, přihlášky pohledávek, řešení úpadku
 • právo hospodářské soutěže

Pracovní právo

Poskytujeme všechny právní služby v pracovněprávních vztazích vznikajících mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 • komplexní právní poradenství
 • zaměstnanci - spory o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, konzultace pracovních smluv, odstupné
 • zaměstnavatelé - vyhotovení pracovních smluv

Další právní obory

Právní poradenství a služby poskytujeme i v dalších oborech soukromého práva.

S konrétními požadavky se na nás obraťte.

 • mezinárodní právo soukromé (přeshraniční spory)

Veřejné právo

Trestní právo

Poskytujeme všechny právní služby v trestněprávních vztazích.

 • komplexní právní poradenství
 • obhajoba - zastupování obviněných před soudy
 • řádné a mimořádné opravné prostředky
 • trestní oznámení, zastupování poškozených

Správní právo

Poskytujeme všechny právní služby ve vztazích mezi fyzickými a právnickými osobami a orgány veřejné moci.

 • komplexní právní poradenství
 • přestupky, řidičská oprávnění
 • stavební řízení

Další právní obory

Právní poradenství a služby poskytujeme i v dalších oborech veřejného práva.

S konrétními požadavky se na nás obraťte.

 • ústavní právo (ústavní stížnosti)
 • právo sociálního zabezpečení
 • finanční právo
 • právo Evropské unie